Dr. Rajendra Gurupadaya Hiremath

Hon. Chairman
M.Com Ph.D

Mr. Ravi Shankar Tupe

Vice Chairman
B.sc ( Chem )

Mr.Rajendra Gajanan Valekar

Director
B.E. ( Elect )

Dr.Mrs. Asha Balasaheb Bahirat

Director

Diploma in Yoga & Ayurved

Adv. Mrs. Madhuri Mukund Patole

Director
B.A. LL.B
 

Mr.Nathu Sitaram Sabale

Director
ITI (Mech ) & Draftsman

Mr. Sachin Eknath Shirude

Director
Diploma in Hotel Management

Mr. Shirish Bhanudas Kirad

Director
Diploma in Mech. Enggineering

Mr. Sanjay Shripad Ghatpande

Director
B.E. (Elect) DBM MMS

Adv.Mr. Vinod Shashikant Raskar

Director
B.Com LL.B GDC & A

Mr. Rajan Ratnakar Wadke

Director
B.A.(Politics) Diploma in Mass Communication

Mr. Nandkumar Dnyanoba Raut

Director
Matric( SSC )